The investigation of individual and global social responsibility levels of social studies pre-service teachers in terms of different variables

melek körükcü, ZAFER TANGÜLÜ

Abstract


Bu araştırmanın amacı, sosyal bilgiler öğretmen adaylarının bireysel ve küresel sosyal sorumluluk düzeylerini belirlemek ve bu tutumlar arasındaki ilişkiyi farklı değişkenler açısından incelemektir. Araştırma anket modelindedir. Araştırmanın çalışma grubu, 2019-2020 öğretim yılında Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Programı'nda okuyan 179 öğretmen adayından oluşmaktadır. Araştırmada kullanılan veri toplama araçları Demografik Bilgi Formu, Bireysel Sosyal Sorumluluk Ölçeği ve Küresel Sosyal Sorumluluk Ölçeğidir. Veriler SPSS 20 ile analiz edilmiştir. Çalışmanın sonuçları, sosyal bilgiler öğretmeni adaylarının bireysel sosyal sorumluluk düzeyleri yüksekken, küresel sosyal sorumluluk düzeyleri orta düzeydedir. Ayrıca, kadın öğretmen adayları lehine cinsiyet açısından anlamlı bir fark olduğu ve öğretmen adaylarının bireysel sosyal sorumluluk düzeylerinin küresel sosyal sorumluluk düzeylerini öngördüğü bulunmuştur.


Keywords


Global social responsibility, individual social responsibility, social studies.DOI: http://doi.org/10.11591/ijere.v10i2.20552

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2020 Institute of Advanced Engineering and Science

International Journal of Evaluation and Research in Education (IJERE)
p-ISSN: 2252-8822, e-ISSN: 2620-5440

View IJERE Stats

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.