Preferences and Requirements for the Values in the Social Studies Program of the Students attending the Regional Boarding Secondary Schools

Sibel Yazıcı, Nuray Kurtdede Fidan

Abstract


The aim of the study is to reveal the preferences and requirements of the students attending the Regional Boarding Secondary Schools (YBO) concerning the values contain in the educational program of the social studies course. The study was designed within the framework of phenomenology which is among the qualitative research methods.  The participants of the study are 79 eight grade students attending a regional boarding secondary school in Afyonkarahisar during the spring semester of 2018-2019 school year in the Turkey.  The data of the study are collected through the administration of a survey questionnaire with two parts which contains open-ended items. The data obtained were analysed using the descriptive and content analyses. The findings of the study show that the participants do not differ based on gender and the socio-economic background of their families. The frequently preferred values by the participants are found to be attaching importance to the family unity, honesty, sympathy and patriotism. Gender is not found to have significant effects on their preference over the values. However, female students mostly emphasized the value of attaching importance to the family unity, but male students mostly emphasized the value of patriotism. Another finding is that the participants do not provide a clear justification for each of the values they preferred. This suggests that it is difficult to establish a justification for the value. However, requirements value justifications are analyzed, it is seen that they express the definition of value, its importance and the expectations of having this specific value.

 


Keywords


Social studies course, values, regional boarding secondary schools, values preference and requirements.

References


Acun, İ., Yücel, C., Önder, A., Tarman, B. (2013). Değerler: Kim Ne Kadar Değer Veriyor?, Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 6(1), 191-206.

Aladağ S., Kuzgun M. P., Kuşcuoğlu G. (2017). Hayat Bilgisi Dersinde Estetik Değerinin Kazandırılmasına İlişkin Sınıf Öğretmenlerinin Görüşleri, Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 19 (2), 195-211.

Aydın, M. (2003). Gençliğin değer algısı: Konya örneği. Değerler Eğitimi Dergisi, 1(3), 121-144.

Aydın, M. Z.,Akyol Gürler, Ş. (2012). Okulda değerler eğitimi. Ankara: Nobel Yayıncılık.

Bacanlı, H. (1999). Üniversite Öğrencilerinin Değer Tercihleri, Eğitim Yönetimi Dergisi, 5(20), 597–610.

Bacanlı, H., Akgül, İ., Akgül, A. (2017). Kişilerin Değer Tercihleri İle Değer Örüntüleri Arasındaki Farkı Ortaya Koymaya Yönelik Bir Çalışma: Değer Sosyometrisi Tekniği, Değerler Eğitimi Dergisi,15(34), 61-85.

Baysal, Akkaş, E., Hocaoğlu, N. (2019). Nitel Araştırma Modelleri Desenleri, Eğitimde Bilimsel Araştırma Yöntemleri, (Ed. G. Ocak), Pegem Akademi: Ankara

Çekmez, E., Yıldız, C., Bütüner, S. Ö. (2012). Phenomenographic Research Method, Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi (EFMED), 6(2),77-102.

Çelikkaya, T., Yılmaz, T. (2017). Değerler Eğitimine İlişkin Öğretmen, Öğrenci Ve Velilerin Karşılıklı Beklentileri, Researcher: Social Science Studies 5(9), 395-416

Encyclopedia of Religion and Society, (1998). Values,: Wılliam H. Swatos (Ed), USA; Jr, Altemira Press, 537-539.

Ersoy, E. (2009). Cinsiyet Kültürü İçerisinde Kadın ve Erkek Kimliği (Malatya Örneği). Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 19( 2), s.209-230.

Gökay, M., Demir, A., (2006). Farklı Eğitim Seviyelerinde Estetik Beğeni, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 16, 329-342.

Hofmann, N. ( 2002). Value Education of Youth, Humanwissenschaftlichen Fakultät der Universität Potsdam, Germany.

Kalthoff, H. (1997). Wohlerzogenheit. Eine Ethnographie deutscher Internatsschulen (Well educated. an ethnography of German boarding schools), New York: Campus.

Karatekin, K., Gençtürk, E., Kılıçoğlu, G. (2013). Öğrenci, Sosyal Bilgiler Öğretmen Adayı ve Öğretmenlerinin Değer Hiyerarşisi, Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi,14, 411-459.

Katılmış, A., Ekşi, H., Öztürk, C. (2010). Sosyal Bilgiler Dersi Kazanımlarıyla Bütünleştirilmiş Bilimsellik Odaklı Karakter Eğitimi Programının Etkililiği, Sosyal Bilgiler Eğitimi Araştırmaları Dergisi, 1(1), 50-87.

Keskin, Y. (2016). Değer Sınıflaması Üzerine Aksiyonel Bir Deneme, Turkısh Studıes -International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, (Prof. Dr. Hayati Akyol Armağanı), 11(3), 1485-1510.

Kundakçı Ağartıoğlu, G., Gümüş, A.,Yılmaz, M. (2018). Hemşirelik Bölümü Son Sınıf Öğrencilerinin Değer Tercihleri İle Mesleki Değerleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi, Uluslararası Hakemli Hemşirelik Araştırmaları Dergisi, 12, 82-98.

Kurtdede Fidan, N. (2009). Öğretmen Adaylarının Değer Öğretimine İlişkin Görüşleri, Kuramsal Eğitimbilim, 2(2), 1-18.

Kurtdede Fidan, N. (2016). Sınıf Öğretmeni Adaylarının Geleceğe Yönelik Değerler Eğitimi Tasarıları, International Journal of Eurasia Social Sciences, 7(22), 161-180.

Kuşdil, E., Kağıtçıbaşı, Ç. (2000). Türk Öğretmenlerinin Değer Yönelimleri ve Schwartz Değer Kuramı, Türk Psikoloji Dergisi, 15(45), 59-76

Leech, N. L., ve Onwuegbuzie, A. J. (2007). An Array of Qualitative Data Analysis Tools: A Call For Data Analysis Triangulation. School Psychology Quarterly, 22,557-584.

Martin, AJ, Papworth, B., Ginns, P., Malmberg, L.-E. (2016). Motivation, engagement, and social climate: An international study of boarding schools. Journal of Educational Psychology, 108(6), 772–787.

Miles, M. B., Huberman, A. M. (1994). Qualitative Data Analysis (2nd ed.). Thousand Oaks, London: Sage Publications.

Millî Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği (2014). (https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2014/07/20140726-4.htm. Erişim tarihi: 30.10.2019).

Millî Eğitim Bakanlığı Sosyal Bilgiler Dersi Öğretim Programı (İlkokul ve Ortaokul 4, 5, 6 ve 7. Sınıflar) (2018). http://mufredat.meb.gov.tr/Dosyalar/201812103847686-SOSYAL; Erişim tarihi: 30.10.2019).

Sağlam, H. İ. (2017). Bir Değer Merkezi Olarak Aile, Pegem Akademi Ankara.

Sağlam, H. İ., Tunar T. (2018). İlkokul Öğrencilerinin Aile Birliğini Önemseme ve Hoşgörü Eğilim Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi, Eğitim ve Bilim, 43(195), 119-136.

Salkind, N. J. (2010). Encylopedia of research design. Thousand Oaks: Sage Publication.

Sarı, E. (2005). Öğretmen adaylarının değer tercihleri: Giresun Eğitim Fakültesi Örneği. Değerler Eğitimi Dergisi, 3(10), 73-88.

Schwartz, H. S. (1997).”Values and Culture”, Motivation and culture, John F. Schumaker- Stuart C. Carr (Ed), New York and London, Roudledge Publishing.

Schwartz, S. H., Rubel, T. (2005). Sex Differences in Value Priorities: Cross-Cultural and Multimethod Studies, Journal of Personality and Social Psychology by the American Psychological Association , Vol. 89, No. 6, 1010 –1028.

Schwartz, H. S. (1997). Values and Culture, “Motivation and culture”. Edt: Munro, D., Schumaker, J. F., Carr, S. C., New York : Routledge.

Schwartz, S. H. & Rubel_Lifschitz T. (2009). Cross-national variation in the size of sex differences in values: Effects of gender equality. Journal of Personality and Social Psychology, 97(1), 171–185.

Şahin, M. (2019). Kurum Bakımı Altındaki Çocuklarda Değer Oluşumu: Ankara Çocuk Evleri Örneği, Yayımlanmamış Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.

Tay B., Yıldırım K. ( 2009). Sosyal Bilgiler Dersinde Kazandırılması Amaçlanan Değerlere İlişkin Veli Görüşleri, Kuram Ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 9 (3), 1498 -1542.

Tezcan, M. (2011). Sosyolojiye Giriş. Ankara: Anı Yayıncılık

Topal, Y. (2019). Değerler Eğitimi ve On Kök Değer, Mavi Atlas, 7(1), 245-254.

Turan, S., Aktan, D. (2008). Okul Hayatında Var Olan ve Olması Düşünülen Sosyal Değerler, Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 6(2), 227-259.

Türkkahraman, M. (2014). Social Values and Value Education, Procedia - Social and Behavioral Sciences, 116, 633 – 638

Ünlü, İ., Metin, Ö. (Ağustos 2016). İlköğretim Öğrencilerinin Cinsiyet Değişkenine Göre Değerlere Ulaşma Düzeyleri, Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD), 17( 2), 697-713.

Veugelers, W., Vedder, P. (2003). Values in Teaching. Teachers and Teaching: theory and practice 9(4), 377- 389.

Yazıcı, M. (2014). Değerler ve Toplumsal Yapıda Sosyal Değerlerin Yeri, Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 24(1), 209-223.

Yıldırım, A., Şimşek, H. (2013). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. (9. baskı) Ankara: Seçkin Yayıncılık.

Yıldırım T. (2018). Tarih Öğretmen Adaylarının Programdaki Değerlere İlişkin Değer Hiyerarşileri, Gerekçeleri ve Önerileri, OPUS-Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, 8(4), 296-320.
DOI: http://doi.org/10.11591/ijere.v9i3.20539
Total views : 23 times

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2020 Institute of Advanced Engineering and Science

International Journal of Evaluation and Research in Education (IJERE)
p-ISSN: 2252-8822, e-ISSN: 2620-5440

View IJERE Stats

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.