Preservice Turkish Language Teachers’ Attitudes Toward Anatolian Dialects

İzzet Şeref

Abstract


This study aims to reveal preservice Turkish Language teachers' attitudes toward the use of Anatolian dialects in education in terms of their genders and years at university. The participants of the study are 201 preservice teachers who are 1st, 2nd, 3rd and 4th-year students studying at Turkish Language Teaching undergraduate program at Tokat Gaziosmanpasa University in the 2017-2018 academic year. The study is a correlational survey employing a descriptive research method. The data of the study were collected employing a scale named "Attitude Scale Toward Anatolian Dialects" developed by Pehlivan (2012b). Using SPSS 22.0, t-Test for independent samples and One-Way ANOVA for independent samples were employed to analyze the data. As a result of the study, it is found out that there is a significant difference between the attitudes toward Anatolian dialects in favor of males; and being only between 2nd and 4th-year students, there is a significant difference between the attitudes in favor of 2nd-year students.


Keywords


Dialect Anatolian dialects Preservice teachers Attitude Spoken language

References


Tekin, F., ve Cantürk, S., “Giresun ve Yöresi Ağızlarından Derleme Sözlüğü’ne Katkılar,” Diyalektolog-Ağız Araştırmaları Dergisi, vol. 9, pp. 22-46, 2014.

Karaağaç, G., Dil Bilimi Terimleri Sözlüğü. Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları, 2013.

Aksan, D., Türkiye Türkçesinin Dünü, Bugünü, Yarını. Ankara: Bilgi Yayınevi, 2005.

Gürlek, M. ve Aksu, E., “Konuşma hataları”. Abdullah Şahin (Ed.). Konuşma Eğitimi–Yöntemler, Etkinlikler içinde. Ankara: Pegem Akademi Yayınları, 2015

Göğüş, B. İlköğretim Okullarında Türkçe Öğretimi ve Sorunları. Ankara: TED Yayınları, 1993.

Aydın, İ., “Türkçe Öğretiminde Yazılı Anlatım Çalışmalarındaki Sorunlar Üzerine Bir İnceleme,”. KMÜ Sosyal ve Ekonomı̇k Araştırmalar Dergı̇si, 16, 166-170, 2014.

Alperen, N., Türkçe (Güzel Konuşma, Okuma ve Yazma) Öğretim Rehberi. İstanbul: MEB Basımevi, 1991.

Eryılmaz, R. Çameli Ilçesi Ağzı ve Çameli Ortaokullarında Eğitim Gören Öğrencilerin Yerel Ağız Özelliklerinin Türkçe Eğitimine Etkisi (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Denizli: Pamukkale Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, 2015.

Sever, S., Aslan, C. ve Kaya, Z., Etkinliklerle Türkçe Öğretimi. İzmir: Tudem Yayınları, 2011.

Büyükikiz, K. K., & Hasırcı, S., “Türkçe Öğrenen Yabancı Öğrencilerin Konuşma Becerisine Yönelik Görüşleri,”. Gaziantep University Journal of Social Sciences, vol. 12(4), pp. 897-912, 2013.

Uçgun, D., “Konuşma Eğitimini Etkileyen Faktörler,” Niğde Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol. 22(1), pp. 59-67, 2007.

Topçuoğlu, F., ve Degeç, H., “Öğretmen Görüşlerine Göre Konuşma Eğitiminde Karşılaşılan Sorunlar,” JASSS, vol. 5(7), pp. 735-750, 2012.

Erdem, İ., “Konuşma Eğitimi Esnasında Karşılaşılan Konuşma Bozuklukları ve Bunları Düzeltme Yolları,” Journal of Social Sciences, vol. 6(11), pp. 415-452, 2013

Akkaya, A., “The Opinions of Teacher Candidates About Speech Problems,”. Mustafa Kemal University Journal of Social Sciences Institute, vol. 9(20), pp. 405-420, 2012.

Özbay, M., Bağcı, H., ve Uyar, Y., “Türkçe Öğretmeni Adaylarının Okuma Alışkanlığına Yönelik Tutumlarının Çeşitli Değişkenlere Göre Değerlendirilmesi,” İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol. 9(15), pp. 117-136, 2008.

Karasar, N., Bilimsel Araştırma Yöntemi. Ankara: Nobel Akademi Yayıncılık, 2014.

Pehlivan, A., “Öğretmen Adaylarının Anadolu Ağızlarına Yönelik Tutum Ölçeğinin Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması,” Bilig, vol. 63, pp. 135, 2012b.

Alyılmaz, S., and Alyılmaz, C., “The Importance of Dialectology Studies in Regards to Turkish Teaching,”. Turkish World Journal Of Language And Literature, vol. 45, pp. 7-38, 2018.

Demirel, Ö., İlköğretim Okullarında Türkçe Öğretimi. İstanbul: Millî Eğitim Bakanlığı Yayınları, 1999.

İşcan, A., ve Karagöz, B., “Türkçe Öğretmeni Adaylarının Konuşma Kaygılarının Incelenmesi (Gaziosmanpaşa Üniversitesi örneği),”. Journal of Kirsehir Education Faculty, vol. 17(3), pp. 193-206, 2016.

Ürün Karahan, B., “Türkçe Öğretmeni Adaylarının Yazma Kaygıları ile Yazma Alışkanlıkları Arasındaki İlişki,” Journal of the Human & Social Science Researches, vol. 6(5), pp. 3065-3075, 2017.

Yiakoumetti, A., “Choice of Classroom Language in Bidialectal Communities: To Include or to Exclude The Dialect?” Cambridge Journal of Education, vol. 37(1), pp. 51-66, 2007.

Reinecke, J. E., Language and Dialect in Hawaii, A Sociolinguistic History to 1935. Hanolulu: University of Hawaii, 1969.

Fishman, J. A. “Standard” Versus “Dialect” in Bilingual Education: An Old Problem in a New Context,” The Modern Language Journal, vol. 61(7), pp. 315-325, 1977.

Adger, C.; Wolfram, W.; Detwyler, J. & Harry, B., “Confronting Dialect Minority Issues in Special Education: Reactive and Proactive Perspectives”, https://files.eric.ed.gov/fulltext/ED356673.pdf, 1993.

Pavlou, P., & Papapavlou, A., “Issues of Dialect Use in Education from the Greek Cypriot Perspective,” International Journal of Applied Linguistics, vol. 14(2), pp. 243-258, 2004.

Siegel, J., “Creoles and Minority Dialects in Education: An Update,” Language and Education, vol. 21(1), pp. 66-86, 2007.

Farr, M., Seloni, L., & Song, J. (Eds.). Ethnolinguistic Diversity and Education: Language, Literacy And Culture. Routledge, 2009.

Brynes, D. and Gary K., “Language Attitudes of Teachers Scale,”. Educational and Psychological Measurement, vol. 54(1), pp. 227-231, 1994.

Lasagabaster, D. and Angel H., Multilingualism in European Bilingual Context: Language Use and Attitudes. Clevedon: Multilingual Matters, 2006.

Cross, J. B., DeVaney, T., & Jones, G., “Pre-service Teacher Attitudes Toward Differing Dialects,”. Linguistics and Education, vol. 12(2), pp. 211-227, 2001.

Demirci, M., “Gender Differences in the Perception of Turkish Regional Dialects”. Hanbook of Perceptual Dialectology 2. Eds. Daniel Long and R. Dennis Priston. Amsterdam: John Benjamins, Pp. 41-50, 2002.

Byrnes, D. A., Kiger, G., & Manning, M. L., “Teachers’ Attitudes About Language Diversity,” Teaching and Teacher Education, vol. 13(6), pp. 637-644, 1997.

Pehlivan, A., “Ağız Farkındalığı Eğitiminin Türkçe Öğretmen Adaylarının Anadolu Ağızlarına Yönelik Tutumlarına Etkisi,” Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol. 42, pp. 321-333, 2012a.




DOI: http://doi.org/10.11591/ijere.v9i1.20471
Total views : 17 times

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2019 Institute of Advanced Engineering and Science

International Journal of Evaluation and Research in Education (IJERE)
p-ISSN: 2252-8822, e-ISSN: 2620-5440

View IJERE Stats

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.