The Multicultural Experiences, Attitudes and Efficacy Perceptions of Prospective Teachers of Turkish

Sıddık Bakır

Abstract


The purpose of this study is to investigate the concepts of multiculturalism and multicultural education and the multicultural experiences, attitudes and efficacies of prospective teachers of Turkish based on different variables. The study was carried out with a total of 249 prospective teachers of which 77% were female, and 23% were male who were receiving education in the spring semester of the academic year of 2018-2019 at the department of Turkish education of a state university. The study utilized the Multicultural Efficacy Scale that was developed by Guyton and Wesche (2005) and adapted into Turkish by Akcaoğlu and Arsal (2018). The data were analyzed by utilizing statistics and statistical techniques such as percentages, frequencies, arithmetic means, standard deviations, t-test and one-way analysis of variance. The Cronbach’s Alpha reliability coefficient that was calculated for this study was .868. Based on the findings of the study, it was determined that the prospective Turkish teachers had above-average and positive efficacies towards multicultural education, the saw themselves capable in the “experience, attitude and self-efficacy” dimensions, their perception levels were high, and among different variables, there were significant differences in their multicultural efficacy levels based on the variables of class and place of residence.


Keywords


Multiculturalism, Multicultural education, Teacher capabilities, Prospective teachers

References


Açıkalın, M. (2010). Sosyal bilgiler eğitiminde yeni yaklaşımlar: Çok kültürlü ve küresel eğitim. İlköğretim Online, 9(3), 1226-1237.

Akcaoğlu, M. Ö., & Arsal, Z. Çok kültürlü Yeterlik Ölçeğinin Türkçe’ye Uyarlanması: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. Kastamonu Üniversitesi Kastamonu Eğitim Dergisi, 26(1), 261-270.

Ambe, E. B. (2006). Fostering multicultural appreciation in pre-service teachers through multicultural curricular transformation. Teaching and Teacher Education, 22, 690-699.

American Psychological Association (APA). (2017). Multicultural guidelines: an ecological approach to context, identity, and intersectionality. http://www.apa.org/about/policy/multicultural-guidelines.pdf

Arslan, A., & Çalmaşur, H. (2017). İlkokul ve ortaokul öğretmenlerinin çok kültürlü eğitim tutumları ve demokratik tutumlarının çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi, 34, 90-109.

Aydın, H. (2013). Dünyada ve Türkiye’de çok kültürlü eğitim tartışmaları ve uygulamaları. Ankara: Nobel Yayınları.

Balay, R. (2004). Küreselleşme, bilgi toplumu ve eğitim. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 37(2), 61-82.

Banks, J. A. (1993). Multicultural education: Historical development, dimensions, and practice. Review of Research in Education, 3-49.

Başbay, A. & Kağnıcı, D. Y. (2011). Çok kültürlü yeterlik algıları ölçeği: Bir ölçek geliştirme çalışması. Eğitim ve Bilim, 36(161), 199-212.

Bennett, C. (2001). Genres of research in multicultural education. Review of Educational Research, 71(2), 171-217.

Bulut, C., & Başbay, A. (2014). Öğretmenlerin çok kültürlü yeterlik algılarının incelenmesi. K. Ü. Kastamonu Eğitim Dergisi, 23(3), 957-978.

Chen, G. ve Starosta, W. J. (2000). The development and validation of the intercultural sensitivity scale. Paper presented at the Annual Meeting of the National Communication Association. Seattle, WA.

Cırık, İ. (2008). Çok kültürlü eğitim ve yansımaları. Hacettepe Eğitim Fakültesi Dergisi, 34, 27-40.

Coşkun, M. K. (2012). Din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmen adaylarının çok kültürlü eğitime yönelik tutumları (İlahiyat-Eğitim DKAB karşılaştırması). Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 17(1), 33-44.

Creswell, J.W. (2013) Research design: qualitative, quantitative, and mixed methods approaches. (4th Edt.). London: SAGE Publications.

Demir, S., & Başarır, F. (2013). Evaluation of preservice teachers’ opinions of multicultural education. IIB International Refereed Academic Social Sciences Journal, 4(9), 1-30.

Demircioğlu, E., & Özdemir, M. (2014). Pedagojik formasyon öğrencilerinin çok kültürlü eğitime yönelik tutumlarının bazı değişkenlere göre incelenmesi. Ege Eğitim Dergisi, 15(1), 211-232.

Engin, G., & Genç, S. Z. (2015). Attitudes teacher candidates towards multicultural education (Çanakkale Onsekiz Mart University Example). Route Educational and Social Science Journal, 2(2), 30-39.

Guyton, E. M., & Wesche, M. V. (2005). The multicultural efficacy scale: Development, item selection, and reliability. Multicultural Perspectives, 7(4), 21-29.

Güngör, S., Buyruk, H., & Özdemir, Y. (2018). Öğretmen adaylarının çok kültürlülüğe ilişkin tutumları. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 17(66). 816-837.

Gürol, M. (2002). Eğitim teknolojisinde yeni paradigma: oluşturmacılık. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 12(1), 159-183.

İlbuğa, E. U. (2010). Çok kültürlülük, ulus ötesilik ve kültürlerarası iletişim yeterliliği. Çankaya University Journal of Humanities and Social Sciences, 7(1), 163-180.

Kaya, İ., & Aydın, H. (2014). Çoğulculuk Çok kültürlü ve Çok dilli Eğitim. Ankara: Anı Yayıncılık.

Koçak, S., & Özdemir, M. (2015). Öğretmen adaylarının çok kültürlü eğitime yönelik tutumlarında kültürel zekânın rolü. İlköğretim Online, 14(4): 1352-1369.

Mahiroğulları, A. (2005). Küreselleşmenin kültürel değerler üzerine etkisi. Sosyal Siyaset Konferansları Dergisi, 50, 1275-1288.

Onur Sezer, G., & Bağçeli Kahraman, P. (2017). Öğretmen adaylarının çok kültürlü eğitime yönelik tutumları ile kültürlerarası duyarlılıkları. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 13(2), 550-560

Özdemir, M., & Dil, K. (2013). Öğretmenlerin çok kültürlü eğitime yönelik tutumları: Çankırı ili örneği. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 46(2), 215-232.

Özden, Y., & Şimşek, H. (1998). Davranışçılıktan oluşturmacılığa: Öğrenme paradigmasının dönüşümü ve Türk eğitimi. Bilgi ve Toplum Dergisi, 1, 71-82.

Polat, T. (2001). Avrupalılık Bağlamında Kültür Boyutuyla Yabancı Dil. Alman Dili ve Edebiyatı Dergisi, 29-39.

Polat, S. (2012). Okul müdürlerinin çok kültürlülüğe ilişkin tutumları. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 44, 334-343.

Polat, İ. & Kılıç, E. (2013). Türkiye’de çok kültürlü eğitim ve çok kültürlü eğitimde öğretmen yeterlilikleri. YYÜ Eğitim Fakültesi Dergisi, 10(1). 352-372.

Renko, Y. K., & Yoder, J. H. (1994). Education for international understanding: a comparison for attitudes and self-perceived skills of teacher education students in Finland and California. Presented in annual conference of the comparative education society of Europe. 28 June, Copenhagen.

Şahin, M. H., & Kılınç, E. (2016). Eğitim fakültesi öğrencilerinin çok kültürlü kişilik düzeylerinin belirlenmesi. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi (JRET), 5(1), 126-136.

Taştekin, E., Bozkurt Yükçü, Ş., İzoğlu, A., Güngör, İ., Işık Uslu, A., & Demircioğlu, H. (2016). Okul öncesi öğretmenlerinin çok kültürlü eğitime yönelik tutumlarının ve algılarının incelenmesi. Hacettepe Journal of Educational Research, 2(1), 1-20.

Tezci, E. (2015). Türkiye’de ilköğretim politikaları. (Ed. Gümüş, A.), Türkiye’de Eğitim Politikaları. Ankara: Nobel Akademi.

Tortop, H. S. (2014). Öğretmen adaylarının üstün yetenekli ve çok kültürlü eğitime ilişkin tutumları. Üstün Yetenekliler Eğitimi ve Araştırmaları Dergisi (UYAD), 2(2), 16-26.

Türkan, A., Aydın, H., & Üner, S. S. (2016). Öğretmen adaylarının çok kültürlü eğitime yönelik tutumları ile epistemolojik inançları arasındaki ilişkinin incelenmesi. İlköğretim Online, 15(1), 148-159.

Uysal, A., & Tezci, E. (2004). Küreselleşen dünyada eğitimin yeni önceliği: Düşünmeyi öğrenme. Doğu Anadolu Bölgesi Araştırmaları Dergisi, 2(3), 167-173.

Üstün, E. (2011). Öğretmen adaylarının kültürlerarası duyarlılık ve etnik merkezcilik düzeylerin etkileyen etmenler (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Yıldız Teknik Üniversitesi, İstanbul.

Yakışır, A. N. (2009). Modern bir olgu olarak çok kültürlülük (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Selçuk Üni¬versitesi, Konya.

Yaşar Ekici, F. (2017). Okul öncesi öğretmen adaylarının kültürel zekâ düzeyleri ve çok kültürlü eğitime yönelik tutumları. Kastamonu Eğitim Dergisi, 25(5), 1941-1956.

Yazıcı, S., Başol, G., & Toprak, G. (2009). Öğretmenlerin çok kültürlü eğitim tutumları: bir güvenirlik ve geçerlik çalışması. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 37, 229-242.

Yıldırım, S. (2016). Kosova’daki öğretmenlerin çok kültürlü eğitime yönelik bilgi, inanç, tutum ve öz yeterliklerinin sınıf içi uygulamalarıyla ilişkisinin incelenmesi (Yayımlanmamış doktora tezi). Balıkesir Üniversitesi, Balıkesir.

Yılmaz, F., & Göçen, S. (2013). Sınıf öğretmeni adaylarının kültürlerarası duyarlılık hakkındaki görüşlerinin farklı değişkenlere göre incelenmesi. Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 15, 373-392.
DOI: http://doi.org/10.11591/ijere.v9i1.20412
Total views : 9 times

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2019 Institute of Advanced Engineering and Science

International Journal of Evaluation and Research in Education (IJERE)
p-ISSN: 2252-8822, e-ISSN: 2620-5440

View IJERE Stats

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.