What is critical thinking? A longitudinal study with teacher candidates

serap YILMAZ OZELCI, Gürbüz Çalışkan

Abstract


Critical thinking skills that enhance the ability of individuals to understand and make sense of the world and events and situations around them are one of the foremost research areas in the educational system of various countries. As a critical thinking individual, decisions made by the teacher in his / her class, the activities he / she has performed and the explicit and implicit messages given by him/her to the class are clearly observed by the students. It is believed that the situation of teachers’ having critical thinking skills and critical thinking personality effects on students' perceptions and achievements about critical thinking. In this context, the aim of the research is to determine the perceptions of the teacher candidates about critical thinking and to observe the changes in these perceptions over time. Interviews were held with 11 prospective teachers for two times for 4 years and their thoughts on critical thinking were examined. According to the findings obtained, the thoughts of the teacher candidates regarding the critical thinking do not change over time but they are not seen enough. Teacher candidates make decisions with emotional references and they are reluctant to inquire and research.

Keywords


Critical thinking Teacher candidates Longitudinal study

References


C. Aslan, “Düşünme becerilerini geliştirici dil ve edebiyat öğretimi ortamları –bir eğitim durumu örneği-.” Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol. 13(24), pp. 127-152, 2010.

C. Aslan, “Soru sorma becerilerini geliştirmeye dönük öğretim uygulamalarının öğretmen adaylarının soru sorma becerilerine etkisi.” Eğitim ve Bilim, vol. 36(160), pp. 237-249, 2011.

S. Sever, “Öğretim dili olarak Türkçenin sorunları ve öğretme öğrenme sürecindeki etkili yaklaşımlar.” Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, vol. 34(1-2), pp. 11-22. 2002.

O. Öztürk, Sorma-bilme dürtüsü ve girişim dürtüsü nasıl yok ediliyor?, Ankara: TÜBA Akademi Forumu 11, 2004.

Türk Dil Kurumu, “Büyük Türkçe Sözlük”, Available online at: www.tdk.gov.tr, 02.09.2016.

Y. Özden, Öğrenme ve öğretme, Ankara: Pegem Yayıncılık, 1998.

M. Lipman, Thinking in education, Cambridge: Cambridge University Press, 1994.

D. Cüceloğlu, İyi düşün doğru karar ver, İstanbul: Sistem Yayıncılık, 1995.

C. Aslan, “Türkçe ders kitaplarındaki metin sonu sorularının incelenmesi.”, In Proceeding of the XVI. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Tokat, 2007.

F. Güneş, Türkçe öğretimi ve zihinsel yapılandırma, Ankara: Nobel Yayın Dağıtım, 2007.

N. Karasakaloğlu, A. S. Saracaloğlu, and S. Yılmaz Özelçi, “Türkçe öğretmeni adaylarının okuma stratejileri, eleştirel düşünme tutumları ve üst bilişsel yeterlilikleri.” Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD), vol. 13(1), pp. 207-221, 2012.

B. Hudgins and S. Edelman, “Teaching critical thinking skills to fourth and fifth graders through teacher-led small group discussions.”, Journal Of Educational Research. vol. 79(6), pp. 333–342, 1986.

R. J. Sternberg, Handbook of creativity, New York: Cambridge University Press, 1999.

O. Kazancı, Eğitimde eleştirici düşünme ve öğretimi, İstanbul: Kazancı Kitap AŞ, 1989.

P. A. Facione, Critical thinking: What it is and what it count, California: California Academic Press, 1998.

T. Üstündağ, Yaratıcılığa yolculuk, Ankara: Pegema Yayıncılık, 2003.

O. Akınoğlu, “Eleştirel düşünme becerilerini temel alan fen bilgisi öğretiminin öğrenme ürünlerine etkisi” PhD Thesis, Hacettepe University Educational Science Institute, Ankara, 2001.

G. Gojkov, A. Stojanović, and A. G. Rajić, “Critical thinking of students- indicator of quality in higher education.” Procedia-Social and Behavioral Sciences. vol. 191, pp. 591 – 596, 2015.

F. Munzur, “Türk dili ve edebiyatı ders kitaplarında eleştirel düşünme eğitimi üzerine bir değerlendirme (Edebiyat 1 ve 2 Örnekleri)”, PhD Thesis, Ankara University Social Science Institute, Ankara, 1999.

S. Rezaei, M. Bagherkazemi and A. Derakhshan, “Critical thinking in language education.”, Journal of Language Teaching and Research, vol. 2(4), pp. 769-777. 2011.

S. Sinprakob and N. Songkram, “A proposed model of problem-based learning on social media in cooperation with searching technique to enhance critical thinking of undergraduate students.”, Procedia - Social and Behavioral Sciences. vol. 174, pp. 2027 – 2030, 2015.

G. Thomas and G. Smoot, “Critical thinking: A vital work skill.” Trust for Educational Leadership, vol. 23, pp. 34-38, 1994.

W. Huitt, “Critical thinking: An overview”, “Educational Psychology Interactive.”, 1998. Retrieved March, 2009, from http://chiron.valdostaedu/whuitt/col/cogsys/critthnk.html. [Revision of paper presented at the Critical Thinking Conference sponsored by Gordon College, Barnesville, GA, March, 1993.]

H. Bağcı, and N. K. Şahbaz, “Türkçe öğretmeni adaylarının eleştirel düşünme becerileri üzerine bir değerlendirme.” Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. vol. 8(1), pp. 1-12. 2012.

A. Çiçek Sağlam and E. Büyükuysal, “Eğitim fakültesi son sınıf öğrencilerinin eleştirel düşünme düzeyleri ve buna yönelik engellere ilişkin görüşleri.” International Journal of Human Sciences, vol. 10(1), pp. 258-278. 2013.

S. A. DeWaelsche, “Critical thinking, questioning and student engagement in Korean university English courses.” Linguistics and Education, vol. 32(2015), pp. 131-147, 2015.

E. V. Fella and N. A. Lukianovaa, “British universities: international students’ alleged lack of critical thinking”, Procedia - Social and Behavioral Sciences, vol. 215, pp. 2-8, 2015.

L. Niu, L. S. Behar-Horenstein and C. W. Garvan, “Do instructional interventions influence college students’ critical thinking skills? A meta-analysis.” Educational Research Review, vol. 9, pp. 114–128. 2013.

E. C. Danvers, “Criticality’s affective entanglements: rethinking emotion and critical thinking in higher education.” Gender and Education. vol. 28(2), pp. 282-297, 2016.

C. Kavcar, “Cumhuriyet döneminde dal öğretmeni yetiştirme.” Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, vol. 35(1-2), pp. 1-14, 2002.

T. Özsevgeç and E. Altun, “Fen ve teknoloji öğretmenlerinin eleştirel düşünme becerisine yönelik görüşleri”. In Proceeding X. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, Niğde, 27-30 June 2012.

S. Yılmaz Özelçi, “Eleştirel düşünme tutumuna etki eden faktörler: Sınıf öğretmeni adayları üzerine bir çalışma”, PhD Thesis, Adnan Menderes University Social Sciences Institute, Aydın, 2012.

K. L. Y. Ku and I. T. Ho, “Dispositional factors predicting Chinese students’ thinking performance”, Personality and Individual Differences, vol. 48(201), pp. 54-58, 2010.

Ş. Ay and H. Akgöl, “Eleştirel düşünme gücü ile cinsiyet, yaş ve sınıf düzeyi”, Kuramsal Eğitimbilim, vol. 1(2), pp. 65-75, 2008.

D. Kürüm, “Öğretmen adaylarının eleştirel düşünme gücü”, Master Thesis, Anadolu University Social Sciences Institute, Eskişehir, 2002.

P. A. Facione, N. C. Facione and C. A. F. Giancarlo, The Motivation to Thinking in Working and Learning, Preparing Competent College Graduates: Setting New and Higher Expectations for Student Learning, San Francisco: CA Jossey-Bass Publishers, pp. 67-79, 2000.

D. L. Gilstrap and J. Dupree, “A regression model of predictor variables on critical reflection in the classroom: integration of the critical incident questionnaire and the framework for reflective thinking”, The Journal of Academic Librarianship, vol. 34(6), pp. 469-481, 2008.

S. Tümkaya, M. Çelik and B. Aybek, “Lise öğrencilerinde boyun eğici davranışlar, otomatik düşünceler, umutsuzluk ve yaşam doyumunun incelenmesi”, Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol. 20(2), pp. 77-94. 2011.

S. Tümkaya and B. Aybek, “Üniversite öğrencilerinin eleştirel düşünme eğilimlerinin sosyo-demografik özellikler açısından incelenmesi”, Çukurova Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol. 17(2), pp. 387-402, 2008.

B. Palut, “Düşünme stilleri ve anne-baba tutumları arasındaki ilişki”, Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Dergisi, vol. 24, pp. 01-11, 2008.

R. Arı and Z. Ş. Seçer, “Farklı ana baba tutumlarının çocuklarin psikososyal temelli problem çözme becerilerine etkisinin incelenmesi”, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol. 10, pp. 451-464, 2003.

Ö. Keleşoğlu, “Bireylerin ana-baba tutumlari ile duygusal zeka düzeyleri arasindaki ilişkiler”, Master Thesis, Atatürk University Social Sciences Institute, Erzurum, 2008.

M. Özel, “Ergenlerin denetim odaklarına ve algıladıkları ebeveyn çocuk yetiştirme tutumuna göre karar verme biçimlerinin incelenmesi: Darıca ilçesi örneği”, Master Thesis, Maltepe University Social Sciences Institute, İstanbul, 2009.

I, Üredi and M. Erden, “Öz-düzenleme stratejileri ve motivasyonel inançların yordayıcısı olarak algılanan anne-baba tutumları”, Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, vol. 7(4), pp. 781-811, 2009.

R. H. Ennis, Goals for critical thinking curriculum, Belmont: Wadsworth Publishing Company, 1985.

R. W. Paul and L. Elder, “Critical thinking: strategies for improving student learning”, Journal of Developmental Education, vol. 32(1), 2008.

Milli Eğitim Bakanlığı, Tebliğler Dergisi, vol. 67(2563), pp. 734, 2004.

Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Yetiştirme ve Eğitimi Genel Müdürlüğü, Öğretmen yeterlikleri: öğretmenlik mesleği genel ve özel alan yeterlikleri, Available online at: http://otmg.meb.gov.tr/YetOzel.html, 2008.

Türk Eğitim Derneği, Öğretmen yeterlikleri. Ankara: Adım Okan Matbaacılık Basım Yayın Tanıtım Organizasyon Ticaret Limited Şirketi, 2009.
DOI: http://doi.org/10.11591/ijere.v8i3.20254
Total views : 18 times

RefbacksCopyright (c) 2019 Institute of Advanced Engineering and Science

International Journal of Evaluation and Research in Education (IJERE)
p-ISSN: 2252-8822, e-ISSN: 2620-5440

View IJERE Stats

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.